Política de qualitat.

Política de Qualitat i Medi Ambient

El GRUP ALTIMIR-AMBITÈCNIA té com objectiu prioritari la Qualitat i la Gestió Ambiental dels serveis que ofereix dins del Principat d’Andorra, en les següents activitats:
 • Impartició de cursos de formació en l’àmbit de la higiene i la seguretat alimentària.
 • Impartició de cursos de formació en l’àmbit tecnicosanitari i ambiental.
 • Control de plagues.
 • Organisme de control ambiental (OCMA) en els àmbits de les aigües i l’aire.
 • Assessorament tecnicosanitari en aigües destinades al consum humà, aigües de bany i instal·lacions de risc front la proliferació de legionel·la.
 • Assessorament ambiental.
 • Consultoria en Higiene i Seguretat Alimentària.

L'assoliment d'aquesta fita requereix, per part de tots els membres i col·laboradors de l’organització, l'establiment i la consolidació conjunta d'un Sistema de Qualitat i Medi Ambient, d’acord amb els requisits de la Norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, basat en els següents aspectes:
 • SATISFACCIÓ DEL CLIENT. És Política del GRUP ALTIMIR-AMBITÈCNIA oferir serveis amb una qualitat que satisfacin les necessitats i expectatives de clients, vetllant alhora per la protecció del Medi Ambient.
 • VETLLAR PEL MEDI AMBIENT. Té com a prioritat vetllar, durant la prestació del servei, pel respecte enfront el Medi Ambient; per tal d’aconseguir aquesta fita, la Direcció General del GRUP ALTIMIR-AMBITÈCNIA es compromet a capacitar a tot el personal mitjançant formacions així com eliminar, reduir o controlar el consum de recursos naturals, la producció de sorolls i les emissions atmosfèriques així com qualsevol altre aspecte ambiental significatiu derivat de les activitats de l’empresa.
 • LIDERATGE DE LA DIRECCIÓ. La Direcció assumeix com a pròpia la Política de Qualitat i de Medi Ambient de l'organització, impulsant a través de l'emissió i revisió periòdica dels objectius i metes establertes.
 • COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ. La Direcció garanteix el respecte i la protecció del medi ambient, així com el compliment dels requisits legals i altres que l'empresa subscrigui en matèria mediambiental i de qualitat que afecten el desenvolupament de l'activitat.
 • OPTIMITZACIÓ DELS PROCESSOS I ELS RECURSOS per aconseguir serveis de qualitat, amb les majors garanties possibles.
 • PARTICIPACIÓ I MOTIVACIÓ DEL PERSONAL. És molt important comptar amb personal altament motivat, sensibilitzat i conscient de la importància del seu treball per aconseguir els objectius de Qualitat i Medi Ambient de l'organització.
 • PRESA DE DECISIONS BASADA EN DADES I EN EVIDÈNCIA OBJECTIVA. Les dades del Sistema en què es basen la presa de decisions són: Reclamacions de Clients, Satisfacció dels Clients, Auditories internes, etc.
 • INNOVACIÓ I MILLORA CONTÍNUA, basat en l'aplicació de processos de seguiment, mesura, anàlisi i implantació de solucions.

La Direcció declara d'obligat compliment, en tots els àmbits de l'organització relacionats amb la Qualitat del servei i l’entorn, el Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient definit en el Manual i la legislació i normativa aplicable.

El compromís de l'organització cap a la Qualitat i el Medi Ambient no acaba amb l'obtenció de la certificació, sinó que manté un permanent repte de millora, de cara a obtenir la total satisfacció dels nostres clients i el respecte del nostre entorn.

Des de la Direcció, ens comprometem a assegurar que la Política de qualitat del GRUP ALTIMIR-AMBITÈCNIA és entesa, implantada, mantinguda al dia per tot el personal de l’organització, i comunicada a tots els clients, proveïdors i parts interessades, sent publicada aquesta a la nostra web (www.altimirambitecnia.com) i trobant-se disponible a les nostres instal·lacions a l’abast de tothom.