Vés al contingut
Si us plau, espereu...

Avís legal

Dades identificatives

ASSESSORAMENT AMBIENTAL I TECNICOSANITARI GV, S.L.U és titular i encarregada de l'explotació, de la gestió i funcionament de la pàgina web: www.altimirambitecnia.com, sent les dades identificatives les següents:

  • Identitat: ASSESSORAMENT AMBIENTAL I TECNICOSANITARI GV, S.L.U – en endavant AMBITÈCNIA-.
  • NRT: L706210M
  • Fiter i Rossell, 6 – 3ª – AD700 Escaldes-Engordany (Andorra la Vella)
  • Correu electrònic: administracio@altimirambitecnia.com
  • Inscrita en el número registral de la societat 11061, llibre S-140 i foli 185-192, amb data d'inscripció 12 de febrer de 2013.

  • Identitat: ALTIMIR ASSESSORIA TÈCNICA ALIMENTÀRIA, S.L.U – en endavant ALTIMIR -.
  • NRT: L705577D
  • Fiter i Rossell, 6 – 3ª – AD700 Escaldes-Engordany (Andorra la Vella)
  • Correu electrònic: administracio@altimirambitecnia.com
  • Inscrita en el número registral de la societat 10428, llibre S-123 i foli 292-296, amb data d'inscripció 28 de novembre de 2017.

Objecte

El prestador, responsable de la web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb l'objectiu de donar compliment a les obligacions que disposa la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2012, així com donar informació a tots els usuaris del lloc web respecte a les condicions d'accés i ús a la pàgina web www.altimirambitecnia.com, del qual és titular ASSESSORAMENT AMBIENTAL I TECNICOSANITARI GV, S.L.U i ALTIMIR ASSESSORIA TÈCNICA ALIMENTÀRIA, S.L.U.

L'objecte de la Web és posar a disposició dels usuaris la informació relativa a les activitats que es realitza l'entitat, així com mantenir informats sobre les novetats i notícies en l'àmbit empresarial.

Tota persona que accedeixi al lloc web, assumeix el paper d'usuari, adquirint el compromís de dur a terme l'observació i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació. L'accés al lloc web implica l'acceptació de les condicions establertes en aquest avís legal.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d'informació i textos legals del lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posada en coneixement dels usuaris, entenent aquestes obligacions com suficients amb la publicació del lloc web del prestador. Si no accepta les condicions d'accés i ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest lloc web i el seu contingut.

Utilització de la pàgina web

L'ús de la web és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la web, així com de la informació relativa als seus serveis i activitats, donat que és el responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions.

Tanmateix, es prohibeix l'ús de la Web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes d'altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d'identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d'activitat duta a terme amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l'estructura i els arxius dels servidors de la Web. Davant qualsevol problema que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat de la Web com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la Web en l'administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris.

A més, adquireix el compromís d’abstenció a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits al present text, lesiu dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol altra forma puguin ocasionar danys, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o fins i tot, no permetre l’ús dels continguts a altres usuaris o de qualsevol altre usuari d’internet (Hardware i Software).

Limitació de la responsabilitat

L’entitat, s’eximeix de qualsevol classe de responsabilitat i la producció dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut de la Web i dels programes que incorpora, i que puguin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda en la pàgina Web és la vigent en la data de l'última actualització, i l’entitat no garanteix l'absència d'errors en l'accés a la Web ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

L’entitat es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la Web, la presentació i configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, l’entitat es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de la Web restringir-ne l'accés. En cas que s'hagin de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, l’entitat es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la Web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

Seguretat en les comunicacions electròniques

L’entitat aplica les mesures tècniques i de gestió adequades per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin, mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Política en matèria de “Links” (web enllaçant y enllaçada)

Web enllaçada

Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi a continguts de lloc web de tercers. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre l’entitat i els titulars dels portals enllaçats. L’entitat no assumeix cap classe de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través de la Web.

A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la Web es realitza únicament i exclusivament entre l'usuari i els tercers.

L'usuari accepta que l’entitat no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l'usuari i tercers contactats per mitjà de la Web.

L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

Web enllaçant

Els tercers que tinguin la intenció d'incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web, hi haurà que complir amb la legislació vigent i no podrà allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas l’entitat es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d'aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors, estarà obligat a suprimir l'enllaç de manera immediata.

Protecció i tractament de les dades personals i Cookies

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a l’entitat serà tractada amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament. A més es podrà consultar la Política de Privadesa que regeix la pàgina web.

D’acord amb la normativa vigent, l’entitat informa que disposa dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

En aquest sentit, aquesta web utilitza cookies per un funcionament més eficient, que poden ser acceptades per l’usuari o en tot cas rebutjades. L’ús de les denominades cookies són explicades a la Política de Cookies.

Propietat Intel·lectual e industrial

Tots els elements que apareixen a la Web de l’entitat, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ) , així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de l’entitat, o si s'escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de l’entitat. Tots els continguts de la web, es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com degudament inscrits als registres públics corresponents.

L'accés per part de l'usuari als continguts i els serveis de l’entitat, no implica cap dret pel que fa a la transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’entitat o del tercer titular dels drets, si s'escau. Els usuaris de l’entitat, només podran realitzar un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit l'ús de la Web, o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si s'escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat o industrial, així com sobre qualsevol tipus de contingut del lloc web, pot realitzar-se a través del següent correu electrònic: administracio@altimirambitecnia.com.

Acceptació

L'ús de la web per part de l'usuari implica l'expressa i plena acceptació de les condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present avís legal en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquests avis.

En conseqüència, es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la web, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la web.

Llei aplicable i jurisdicció

L’entitat, es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es considerarà publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la Web a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions, a conseqüència que s'ha esmentat en aquest apartat, l’entitat es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

Compromisos

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que en ell es desenvolupin, serà d'aplicació la legislació andorrana, a la qual es sotmeten expressament les parts i renuncien a qualsevol altra jurisdicció que de conformitat amb la llei que pugui correspondre'ls. Per tant, seran competents per a la resolució de possibles conflictes derivats o relacionats amb el seu ús essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals d'Andorra.

Sobre nosaltres

Altimir-Ambitècnia és una enginyeria mediambiental i empresa d’assessorament alimentari i de control de plagues.

Amb prop de 20 anys d’experiència, Altimir-Ambitècnia presta els seus serveis a tot tipus d’empresa, des de tallers mecànics a restaurants, passant per qualsevol activitat que pugui tenir un impacte en el medi ambient o a nivell de seguretat alimentària. L’any 2010 dins del grup Altimir-Ambitècnia es va crear CERTIM, empresa dedicada a la implantació i certificació de normes ISO.
En concret les normes ISO 9001 i ISO 14001.